Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Điều hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;

Căn cứ Quyết định số 2579/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định lề lối làm việc của Ban Điều hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ Thư ký Ban Điều hành Đề án 1928,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Các Bộ, ngành có cơ sở giáo dục trực thuộc; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; các sở giáo dục và đào tạo; các thành viên Ban Điều hành Đề án và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Sở Tư pháp, Sở LĐTB&XH;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, PC, BĐH.
TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN
 Đã kí
THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trần Quang Quý