BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16/06/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 13 tháng 12 năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Chuyển nhiệm vụ từ Vụ Giáo dục Đại học sang Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục gồm:

 1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện công tác thi tuyển sinh cao đẳng, đại học:

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, văn bản hướng dẫn về chủ trương, chính sách, công tác thi tuyển sinh;

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học; hướng dẫn UBND cấp tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc triển khai công tác chuẩn bị thi, tổ chức thi;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác trong công tác tuyển sinh theo phân công của Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ.

2. Phối hợp với Thanh tra, Vụ Giáo dục Đại học và các đơn vị có liên quan trong việc thanh tra các kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được điều chuyển cho Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục để tiếp tục thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN;
- Các Sở GDĐT;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG

Phạm Vũ Luận