BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012.

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 theo đúng Quy chế thi hiện hành.  

Lề lối làm việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quy định và phân công.

Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Thành phần Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 gồm có:

1.    Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trưởng ban;

2.    Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phó trưởng ban;

3.    Ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: Phó trưởng ban thường trực;

4.    Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học: Phó trưởng ban;

5.    Ông Nguyễn Công Hinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên: Phó trưởng ban;

6.    Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ: Phó trưởng ban;

7.    Ông Trần Văn Kiên, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: Phó trưởng ban;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.