BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Thông tư số 18/1994/TTLB – VHTT-GD&ĐT ngày 18/3/1994 giữa Bộ Văn hóa – Thông tin và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin trong trường học”;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên và được sự thỏa thuận của các cơ quan hữu quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Điều lệ Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XII năm 2012 dành cho học sinh, sinh viên các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.