Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 14 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
117/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”
25/01/2017
1981/QĐ-TTg Quyết định số 1981/QĐ-TTg phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.
18/10/2016
1382/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài”
12/07/2016
1819/QĐ-TTg Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
26/10/2015
893/QĐ-TTg Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020
19/06/2015
99/QĐ-TTg Quyết định số 99/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020"
14/01/2014
89/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”
09/01/2013
711/QĐ-TTG Quyết định phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020”
13/06/2012
15/CT-TTg Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
22/05/2012
897/CT-TTg Chỉ thị số 897/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số
10/06/2011
2331/QĐ-TTg Quyết định ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2011
20/12/2010
2123/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015
22/11/2010
239/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015
09/02/2010
698/QĐ-TTG Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
01/06/2009