• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/01/2018

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Giảo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định sổ 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giảo dục quôc phòng và an ninh;

Căn cứ Thông tư sổ 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giảo dục và Đào tạo hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiêu học, trung học cơ sở;

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13 thảng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quôc phòng và an ninh trong trường trung học phô thông;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đăng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;

Xét đề nghị cua Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chát,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông' và trường phô thông có nhiều cấp học (cỏ cap trung học phồ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giảo dục đại học.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiêu học, trung học cơ sở trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đai hoc.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày/4 tháng^ năm 2018.

Thông tư này thay thế Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đang, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phố thông và trường phố thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông) và Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đối, bổ sung mục 1.6, 11.6, 111.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiêu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đắng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường pho thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT- BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quôc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phố thông và trường phố thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung câp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư này, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đăng sư phạm (sau đây gọi là cơ sở giáo dục đại học), Giám đôc các sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện mua sắm, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đang sư phạm, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/01/2018
Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
Số ký hiệu O1 /2018/TT-BGDĐT Ngày ban hành 26/01/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...