• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/10/2017

                         Kính gửi:

 

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, trường đại học, học viện,

các viện nghiên cứu và trường cao đẳng trực thuộc Bộ.

 

.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khới xướng năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội.

Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển kinh tế xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 4313/BTNMT-TCMT ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa trên diện rộng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo  đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu và trường cao đẳng trực thuộc (sau đây gọi tắt là các đơn vị) căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

Cụ thể xem file đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/10/2017
Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
Số ký hiệu 4637/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành 05/10/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...