• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/10/2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/ND CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/ND-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1436/QD-TTg ngày 22/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1438/QD-TTg ngày 22/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Độ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/10/2017
Về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
Số ký hiệu 4224/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 02/10/2017
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...