• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 29/12/2016

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017
của Bộ Giáo dục và Đào tạo
__________


BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2163/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

https://moet.gov.vn/content/vanban/lists/vbdh/attachments/2168/6185-qđ-bgdđt- 29122016.pdf?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 29/12/2016
Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 6185/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 29/12/2016
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ngày có hiệu lực 29/12/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...