• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/03/2017
  • Ngày có hiệu lực: 23/03/2017

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 và Ke hoạch số 86/KH- BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tồ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lằn thứ II năm 2017.

Bộ Giáo dục và đào tạo thông báo triệu tập Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quôc lần thứ II năm 2017.

1. Thành phần các đoàn

a) Đối tượng:
Là học sinh đang học tại các trường trung học pho thông trên toàn quốc năm học 2016-2017 được các sở giáo dục và đào tạo tuyên chọn, có đủ sức khỏe (chứng nhận của cơ quan y tế có thấm quyền: cấp huyện, quận và tương đương), có đạo đức tốt, có năng lực và kêt quả học tập tôt vê môn học Giáo dục quôc phòng và an ninh, có ý thức tồ chức kỷ luật nghiêm.

b) Thành phần:
-    Phụ trách đoàn, phụ trách kỹ thuật đội tuyên;
-    Đội tuyển số lượng 09 học sinh (lớp 10: 3, lóp 11: 3 và lớp 12: 3).

2. Nội dung thi tronẹ Hội thao
Thực hiện theo Quyet định số 447/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2017 về việc Ban hành Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ II năm 2017.

3. Thời gian
Các đơn vị có mặt tập trung Hội thao từ ngày 15/4/2017, kết thúc ngày 20/4/2017.

4. Địa điếm tổ chức Hội thao
Trung tâm huấn luyện Miếu Môn của Bộ Quốc phòng (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội).

5. Công tác đảm bảo
-    Các Sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chi trả kinh phí: ăn, ở, đi, về, công tác phí cho các thành viên trong đoàn tham gia Hội thao theo chế độ hiện hành.

-    Trang phục Hội thao: vận động viên mang mặc trang phục theo đúng quy định tại Văn bản họp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 02/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo họp nhất Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 và 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 về ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học Giáo dục quôc phòng và an ninh. Những học sinh mang mặc không thống nhất, không được tham gia Hội thao.

- Các Đoàn chủ động liên hệ trước đê Ban Tô chức bô trí nơi ăn nghỉ cho đoàn; quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nghiêm kỳ luật, chấp hành nghiêm các quy định của Ban Tô chức.

Thông tin liên hệ với: Đ/c Hoàng Văn Tòng: 0985.199909 - Email: hvtong@moet.edu.vn; Đ/c Nguyễn Ọuốc Vượng: 0979.553268 - Email: nqvuong@moet.edu.vn.

Trân trọng.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/03/2017
  • Ngày có hiệu lực: 23/03/2017
Công văn số 1140/BGDĐT-GDQP về việc triệu tập Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ II năm 2017.
Số ký hiệu 1140/BGDĐT-GDQP Ngày ban hành 23/03/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng Nguyễn Thiện Minh
Ngày có hiệu lực 23/03/2017
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...