• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/02/2017
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh
học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017
__________


BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5004/QĐ - BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh cấp trung học phổ thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/02/2017
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017
Quyết định Về việc Ban hành Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017
Số ký hiệu 447/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 15/02/2017
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Ngày có hiệu lực 15/02/2017
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...