• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2016

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
năm 2017 của ngành giáo dục
________________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, các trường sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

https://moet.gov.vn/content/vanban/lists/vbdh/attachments/2116/6239_qd_bgddt.pdf?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2016
Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục
Số ký hiệu 6239/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 30/12/2016
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ngày có hiệu lực 30/12/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...