• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2016

QUYẾT ĐỊNH
Chuyển nhiệm vụ từ Cục cơ sở vật chất và Thiết bị trường học,
Đồ chơi trẻ em sang Vụ Kế hoạch – Tài chính

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 3535/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Quyết định số 2116/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 3535/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển các nhiệm vụ sau từ Cục cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em sang Vụ Kế hoạch - Tài chính:

1.  Xây dựng dự toán, phân bổ ngân sách hàng năm về đầu tư xây dựng cơ bản và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em cho các đơn vị, dự án trực thuộc Bộ bằng mọi nguồn vốn, trình Bộ trưởng phê duyệt.

2. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan quản lý cấp trên về lĩnh vực đầu tư đối với các đơn vị chủ đầu tư trực thuộc Bộ trong lĩnh vực đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; hướng dẫn, giám sát việc đầu tư của các dự án ODA thuộc Bộ; chủ trì thẩm định quyết toán dự án hoàn thành của các đơn vị trực thuộc.

3. Lập báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành về cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em của các đơn vị trực thuộc được đầu tư bằng mọi nguồn vốn.

4. Thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt các nội dung trong công tác đấu thầu sử dụng mọi nguồn vốn theo quy định của pháp luật; tổng kết, đánh giá, báo cáo tính hình đấu thầu; thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan trong công tác đấu thầu theo quy định của luật hiện hành.

Điều 2. Cục trưởng Cục cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và các công việc có liên quan đến nhiệm vụ quy định tại Điều 1 cho Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính để tiếp tục thực hiện.

Các Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trước đây trái với quy định này đều được bãi bỏ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./

https://moet.gov.vn/content/vanban/lists/vbdh/attachments/2111/6018-qđ-bgdđt.pdf?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2016
Quyết định Chuyển nhiệm vụ từ Cục cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em sang Vụ Kế hoạch – Tài chính
Số ký hiệu 6018/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 22/12/2016
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Ngày có hiệu lực 22/12/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...