• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2016
Kính gửi: - Giám đốc các đại học, học viện;
  - Hiệu trưởng các trường đại học;
  - Hiệu trưởng các trường cao đẳng sư phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã gửi công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 9 năm 2016 đề nghị các đại học, học viện; các trường đại học; các trường cao đẳng sư phạm (sau đây gọi chung là các trường) báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 kèm theo minh chứng để phục vụ việc xác thực thông tin. Một số trường đã gửi báo cáo về Bộ GDĐT nhưng chưa gửi kèm theo các minh chứng theo yêu cầu của công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH. Bộ GDĐT yêu cầu:

1. Báo cáo của các trường cần đảm bảo các nội dung theo yêu cầu của công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH, trong đó nêu rõ phương pháp, quy trình điều tra, thu thập dữ liệu và minh chứng kèm theo là: danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2015 đã khảo sát (theo mẫu gửi kèm công văn này); các quyết định công nhận tốt nghiệp năm 2015 của trường.

2. Các trường khẩn trương công bố Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 trên trang thông tin điện tử của trường; đồng thời, gửi Báo cáo (với các yêu cầu tại mục 1 nêu trên) về Bộ GDĐT trước ngày 15 tháng 01 năm 2017 (qua Vụ Giáo dục Đại học, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội) và gửi file (*.xls) qua địa chỉ email nttthuy@moet.gov.vn để Bộ GDĐT thực hiện xác thực thông tin.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học; Hiệu trưởng các trường cao đẳng sư phạm thực hiện đúng tinh thần công văn này./.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

https://moet.gov.vn/content/vanban/lists/vbdh/attachments/2106/6396_bgddt_gddh.pdf?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2016
Công văn số 6396/BGDĐT-GDĐH về việc báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015
Số ký hiệu 6396/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành 30/12/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Ngày có hiệu lực 30/12/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...