• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2016

QUYẾT ĐỊNH

Về giao phụ trách Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

         Căn cứ Nghị quyết số 223-NQ/BCSĐ ngày 23/12/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác cán bộ;

         Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tiến sỹ Nguyễn Đình Mạnh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phụ trách Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo đến khi có Quyết định của Bộ trưởng về nhân sự Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2016
Về giao phụ trách Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 6059/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 26/12/2016
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Ngày có hiệu lực 26/12/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...