• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 14/12/2016

QUYẾT  ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Bình đẳng giới năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1392/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 14/12/2016
Quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
Số ký hiệu 5875/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 14/12/2016
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực 14/12/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...