• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/2016

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh mục mô đun bồi dưỡng giáo viên dạy học hòa nhập học sinh
khuyết tật cấp tiểu học (Bổ sung vào khối kiến thức tự chọn của

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học)
______________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT- BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định Danh mục mô đun bồi dưỡng giáo viên dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật cấp tiểu học, ngày 26 tháng 9 năm 2016;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục mô đun bồi dưỡng giáo viên dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật cấp tiểu học, phục vụ nội dung bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên (Bổ sung vào khối kiến thức tự chọn của Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học - Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011).

Điều 2.  Danh mục gồm 15 mô đun bồi dưỡng là căn cứ để việc quản lí, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật tiểu học của các cấp quản lí giáo dục.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/2016
Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT Ban hành Danh mục mô đun bồi dưỡng giáo viên dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật cấp tiểu học (Bổ sung vào khối kiến thức tự chọn của Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học)
Số ký hiệu 4725-QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 20/10/2016
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực 20/10/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...