• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/09/2016
  • Ngày có hiệu lực: 12/09/2016
Kính gửi:      
  - Các sở giáo dục và đào tạo;
  - Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp;
  - Các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên.
                                                                                                                                                                                                                        

Năm học 2016-2017 tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp; các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) năm học 2016-2017 như sau:

I.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Triển khai thực hiện Luật GDQPAN; Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật GDQPAN; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQPAN; năm học 2016-2017 các đơn vị, nhà trường cần triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình GDQPAN cho học sinh, sinh viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên theo quy định.

Xây dựng kế hoạch và tuyển chọn, cử giáo viên, giảng viên đi đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành GDQPAN theo Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên GDQPAN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”. Đầu tư kinh phí mua sắm thiết bị dạy học GDQPAN; cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng hiệu quả giáo dục môn học.

 Các cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP ngày 22/6/2016 của Liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN năm 2017. Tập trung vào đổi mới nội dung, chương trình GDQPAN theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại các cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm các chế độ giao ban, báo cáo, sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, đơn vị, nhà trường. Thực hiện đầy đủ chương trình hội thao, tập huấn, huấn luyện lực lượng tự vệ theo chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo

1.1. Thực hiện Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình GDQPAN cấp trung học phổ thông. Chỉ đạo, thực hiện giảng dạy đúng, đủ nội dung chương trình; tổ chức giảng dạy môn học GDQPAN lý thuyết theo phân phối chương trình, thực hành giảng dạy tập trung dứt điểm vào thời gian thích hợp trong năm học (dạy tập trung vẫn theo từng lớp không ghép lớp).   

1.2. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội thao GDQPAN cho học sinh chuẩn bị tham gia Hội thao toàn quốc lần thứ II năm 2017, tại Hà Nội (dự kiến tổ chức tháng 3/2017). Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi môn học GDQPAN cấp cơ sở, lựa chọn đội tuyển tham gia dự Hội thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc (dự kiến tổ chức tháng 12/2017).

1.3. Báo cáo kết quả giảng dạy, học tập môn học GDQPAN định kỳ về Bộ Giáo dục và Đào tạo: học kỳ I (trước ngày 25/1) và kết thúc năm học (trước ngày 10/6). Bộ sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế môn học GDQPAN tại các sở giáo dục và đào tạo theo kế hoạch.

2. Đối với các trường trung cấp

2.1. Quản lý chặt chẽ nội dung, thời gian quy định trong chương trình GDQPAN ban hành kèm theo Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt với các trường mời giáo viên (thỉnh giảng) hoặc liên kết trong giảng dạy môn học.

2.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giảng dạy và học tập môn học GDQPAN; đầu tư kinh phí mua sắm thiết bị dạy học và giáo trình GDQPAN phục vụ cho giảng dạy và học tập theo quy định.

2.3. Các trường báo cáo kết quả dạy học môn học GDQPAN định kỳ về Bộ Giáo dục và Đào tạo: học kỳ I (trước ngày 30/1) và kết thúc năm học (trước ngày 30/6). Bộ sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế môn học GDQPAN theo kế hoạch.

3. Đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng; các trung tâm GDQPAN sinh viên

3.1. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học môn học GDQPAN, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ hoàn thành môn học cho sinh viên theo Thông tư Liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 18/9/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học. Đầu tư kinh phí mua đủ giáo trình dùng chung phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

3.2. Thực hiện nghiêm Quy định tổ chức giảng dạy, liên kết GDQPAN các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Báo cáo Kế hoạch giảng dạy môn học GDQPAN năm học 2016-2017 về Bộ theo quy định. Các trung tâm GDQPAN sinh viên, các khoa, bộ môn có sĩ quan biệt phái thực hiện báo cáo số lượng, chất lượng sĩ quan biệt phái của đơn vị mình.

3.3. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị từ nam sinh viên tốt nghiệp đại học. Các trường được giao chỉ tiêu cần làm tốt công tác tư tưởng cho sinh viên và lựa chọn những sinh viên có đủ sức khỏe, học lực khá để bảo đảm kế hoạch chỉ tiêu được giao. Các trường cần quan tâm động viên và phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo trong Quân đội, tạo điều kiện thuận lợi để các sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

3.4. Các cơ sở đào tạo báo cáo kết quả dạy học môn học GDQPAN định kỳ về Bộ Giáo dục và Đào tạo: học kỳ I (trước ngày 30/1) và kết thúc năm học (trước ngày 30/6). Bộ sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế môn học GDQPAN và công tác quân sự, quốc phòng của các Ban Chỉ huy quân sự Bộ theo kế hoạch.

Địa chỉ gửi báo cáo: Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp; các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên căn cứ chỉ đạo của Bộ và thực tế của địa phương, nhà trường để xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ GDQPAN năm học 2016-2017. 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/09/2016
  • Ngày có hiệu lực: 12/09/2016
Công văn số 4465/BGDĐT-GDQP về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2016-2017
Số ký hiệu 4465/BGDĐT-GDQP Ngày ban hành 12/09/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Ngày có hiệu lực 12/09/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...