• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/10/2008
  • Ngày có hiệu lực: 30/10/2008

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động
 của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo
________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin của Quốc hội, số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 1757/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2006.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/10/2008
  • Ngày có hiệu lực: 30/10/2008
Quyết định số 7310/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 7310/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 30/10/2008
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trần Văn Nhung
Ngày có hiệu lực 30/10/2008
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...