• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/09/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2016

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC
Giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
giai đoạn 2016 - 2020
________________

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2012;

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2017;

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020 (viết tắt là Chương trình phối hợp) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp của ngành Giáo dục và hệ thống Đoàn các cấp trong công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.

2. Phát huy vai trò và tiềm năng của lực lượng học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ trong xây dựng và phát triển nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội, Đội; xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

3. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong trường học thông qua các hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

5. Hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức; Định kỳ kiểm tra sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình phối hợp, kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Công tác tuyên truyền

- Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ; chủ động, minh bạch, kịp thời cung cấp thông tin hoạt động của hai ngành, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đặc biệt là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

- Chú trọng tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và vai trò của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp đổi mới giáo dục; các tấm gương đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, nhà giáo tiêu biểu; các mô hình mới, cách làm hay; khuyến khích xuất bản, tái bản các đầu sách, ấn phẩm hay có ý nghĩa bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng.

- Tăng cường lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập cho các đoàn viên thanh niên, vận động học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện, các hoạt động vì cộng đồng để phát huy sức trẻ, trải nghiệm; hình thành, phát triển ý thức vì cộng đồng.

- Tổ chức tuyên truyền về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, ngành Giáo dục, Đoàn, Hội, Đội; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo.

2. Giáo dục chính trị, tư tưởng học sinh, sinh viên

- Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật.

- Tăng cường công tác chỉ đạo việc nắm bắt và định hướng dư luận trong học sinh, sinh viên; tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin, đảm bảo an toàn thông tin trên Internet; định kỳ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên.

- Chỉ đạo tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên hàng năm trong các cơ sở giáo dục, đào tạo. Tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của nhà trường, của địa phương.

- Tăng cường công tác phát triển Đảng đối với đoàn viên, hội viên và cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ, học sinh, sinh viên xuất sắc; phát triển tổ chức Hội Sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng chưa có tổ chức Hội Sinh viên; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội, cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên; nghiên cứu, triển khai công tác học sinh, sinh viên và hoạt động Đoàn, Hội trong điều kiện đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Vận động thanh niên trường học sống đẹp, chia sẻ, học tập những câu chuyện có ý nghĩa tốt đẹp về lối sống trong xã hội, trong sinh viên, học sinh. Tổ chức Đoàn trong các nhà trường chủ động, kịp thời tổ chức các hình thức thông tin, trao đổi để sinh viên, học sinh nhận thức đúng trước những biểu hiện chưa tốt về đạo đức, lối sống của thanh niên trong nhà trường, xã hội; xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả công tác thư viện, thúc đẩy văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động, cuộc thi, hội thi quy mô toàn quốc: Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc thi Tìm hiểu về Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”; Hội thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam “Tự hào Việt Nam”; Chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”; Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Cuộc thi Chinh phục vũ môn...

3. Đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên

- Tham mưu với Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách học tập; bồi dưỡng, sử dụng và phát huy tài năng trẻ; chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.

- Giới thiệu, hướng dẫn cho học sinh, sinh viên tiếp cận, khai thác, sử dụng các nguồn tài liệu từ thư viện và thư viện số, nguồn tư liệu, học liệu, phần mềm, chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí trong và ngoài nước một cách hiệu quả; tổng hợp giới thiệu các công trình khoa học của sinh viên để tham khảo, giới thiệu sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên đến doanh nghiệp, các đơn vị phù hợp, tìm kiếm nguồn lực đầu tư hiện thực hóa các ý tưởng, đề tài có giá trị.

- Triển khai hoạt động “Mùa thi nghiêm túc”, ngăn ngừa, đẩy lùi mọi hành vi gian lận trong học tập, thi cử.

- Phát huy vai trò của giảng viên, giáo viên trẻ trong việc định hướng, hướng dẫn học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ giáo viên, giảng viên trẻ ở các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo: hỗ trợ trang thiết bị dạy học, nhà ở, đời sống tinh thần, chia sẻ kiến thức chuyên môn giữa giáo viên, giảng viên...

- Phối hợp triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống Giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng, triển khai đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh, thiếu niên và nhi đồng Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở chỉ đạo tổ chức tuyến hoạt động các câu lạc bộ tiếng Anh, tổ chức các cuộc thi Olympic tiếng Anh, tài năng tiếng Anh, sinh viên tình nguyện dạy tiếng Anh trong cộng đồng, các diễn đàn giao lưu quốc tế và các hoạt động thiết thực khác.

- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, đồng thời tiếp cận các nguồn thông tin quốc tế trên internet và tăng khả năng đề kháng trước tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với thanh, thiếu niên trong trường học.

- Tích cực tổ chức các hoạt động tham quan, giao lưu văn hóa, giao lưu sinh viên quốc tế, trao đổi tình nguyện viên giảng dạy tiếng Anh giữa học sinh, sinh viên Việt Nam và quốc tế.

- Triển khai các phong trào thi đua trong các cơ sở giáo dục, đào tạo:

+ Phong trào thi đua Dạy tốt, học tốt; Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; nội dung Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo” và nội dung Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, ...

+ Phong trào “Sinh viên 5 tốt”; Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”; Phong trào “Khi tôi 18”; Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; Phong trào “Sáng tạo trẻ”, Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”...

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động, cuộc thi hàng năm:

+ Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học; Cuộc thi Olympic các môn học cấp quốc gia, quốc tế; Thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

+ Cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong thế hệ trẻ, khởi nghiệp hàng năm dành cho sinh viên khối đại học, cao đẳng.

+ Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Việt Nam (ViSEF)...

4. Tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ; phân luồng, định hướng nghề nghiệp; khởi nghiệp, việc làm và tạo môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện tốt góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động, chương trình, phong trào tình nguyện: “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức đến trường”, “Tư vấn mùa thi” trong sinh viên, học sinh, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ các trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp; “Hoa phượng đỏ” trong học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; Chương trình “Nhà bán trú dân nuôi”. Đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên khi tham gia hoạt động tình nguyện, ưu tiên các hoạt động tình nguyện tại chỗ, như giữ gìn, bảo vệ cảnh quan, môi trường học đường và của địa phương, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn an toàn giao thông, hiến máu tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội.

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức huy động nguồn lực thành lập và phát triển các quỹ, giải thưởng và học bổng để hỗ trợ, chăm lo cho học sinh, sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học; học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, khuyết tật; tuyên dương, vinh danh các học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc; những tấm gương người tốt - việc tốt.

- Tổ chức công tác tư vấn học đường, giáo dục giá trị sống, kỹ năng mềm, nâng cao khả năng ứng dụng tin học - ngoại ngữ; các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại đất nước và hội nhập quốc tế. Thực hiện nghiên cứu, xác định và tổ chức giáo dục các nhóm kỹ năng mềm cần thiết phù hợp với điều kiện đặc thù của đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Tổ chức tuyên truyền về phân luồng học sinh từ bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Định kỳ tổ chức cho học sinh, sinh viên tham quan thực tế; tổ chức ngày hội nghề nghiệp, việc làm, hướng nghiệp, kết nối doanh nghiệp, đào tạo theo nhu cầu xã hội để tạo cơ hội tìm việc làm tốt cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức giáo dục khởi nghiệp nhằm giúp cho học sinh, sinh viên có nhận thức đúng đắn về khởi nghiệp; khơi dậy tinh thần tự thân lập nghiệp, tự tạo việc làm cho mình và tạo việc làm cho người khác, đồng thời có kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp thành công.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I/2017 (theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ).

- Chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn và vận động học sinh, sinh viên tham gia hoạt động giáo dục thẩm mỹ; các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đưa văn hóa dân gian vào trường học; định kỳ tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cấp trường, cấp tỉnh và tham gia hoạt động cấp khu vực, toàn quốc, quốc tế.

5. Thúc đẩy chính sách thu hút nhân lực trẻ có trình độ cao ở nước ngoài về nước làm việc; đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội

- Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách thu hút chuyên gia, trí thức người Việt Nam có trình độ cao ở nước ngoài về nước làm việc, nhất là nguồn nhân lực trẻ tham gia trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, chuyển giao khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, đào tạo các nhà lãnh đạo trẻ…; làm cầu nối tổ chức trao đổi học thuật, tìm hiểu chính sách và các hoạt động thiết thực khác nhằm tạo môi trường thuận lợi để phát huy cao nhất tiềm năng của đội ngũ chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc.

- Định kỳ mỗi quý hoặc học kỳ, nhà trường và Đoàn thanh niên tổ chức đối thoại trực tiếp với học sinh, sinh viên; bố trí “Ngày đoàn viên” trong tháng hoặc tối thiểu 2 tiết/tháng trong chương trình năm học của nhà trường dành cho sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội và triển khai công tác học sinh, sinh viên; đưa chương trình sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa thành chương trình bắt buộc trong sinh hoạt Đoàn.

- Chỉ đạo triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề. Rà soát, ban hành chế độ, chính sách cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh của các trường phổ thông.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; đề cao tính an toàn cho học sinh, sinh viên khi tham hoạt động tình nguyện.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội; tổ chức thi Giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi theo quy định.

- Hàng năm tổ chức tôn vinh, khen thưởng học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ xuất sắc (tham gia các hội thi, hoạt động tình nguyện...); hỗ trợ học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập, công tác; phối hợp xem xét, ghi nhận và đề xuất khen thưởng của ngành Giáo dục cho sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Giải thưởng “Cánh én hồng”...

- Phối hợp ghi nhận, đề xuất khen thưởng cấp cao cho các tổ chức Đoàn, Hội, Đội đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động.

III. CƠ CHẾ PHỐI HỢP

1. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ động xây dựng kế hoạch, phân công các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động chủ trì ở Trung ương và chỉ đạo thực hiện ở các cơ sở giáo dục, đào tạo.

2. Trách nhiệm của Trung ương Đoàn TNCS HCMinh

Chủ động xây dựng kế hoạch, phân công các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động chủ trì trong hệ thống tổ chức Đoàn.

3. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Ban hành chương trình phối hợp hoạt động phù hợp với từng năm học, có sự phân công cụ thể đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp để triển khai vào tháng 7 hàng năm;

- Lựa chọn, giới thiệu các cá nhân ưu tú, xuất sắc có nhiều đóng góp trong triển khai công tác phối hợp để xét tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục” vào dịp chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;

- Chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục, đào tạo phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp ký chương trình phối hợp triển khai theo giai đoạn, từng năm học phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị;

- Cử đại diện lãnh đạo tham gia hội nghị tổng kết và triển khai công tác do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm;

- Báo cáo kết quả kế hoạch phối hợp hàng năm; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp vào năm 2018; tổng kết Chương trình phối hợp năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Công tác học sinh, sinh viên thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Thanh niên Trường học thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là bộ phận thường trực giúp lãnh đạo ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp.

2. Các vụ, cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện Chương trình phối hợp; chủ động phối hợp tham mưu nội dung chỉ đạo, tổ chức các hoạt động liên quan đến nội dung, đối tượng phụ trách.

3. Sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và tổ chức Đoàn Thanh niên cùng cấp triển khai Chương trình phối hợp phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị; phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phối hợp tại địa phương, đơn vị.

4. Các cơ sở đào tạo và tổ chức Đoàn trong các cơ sở đào tạo phối hợp triển khai Chương trình phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

5. Các sở giáo dục và đào tạo, các tỉnh/thành Đoàn; các cơ sở đào tạo báo cáo việc triển khai Chương trình phối hợp về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội) và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Ban Thanh niên trường học, số 64 Bà Triệu, Hà Nội) trước ngày 30/6 hàng năm./.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/09/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2016
Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Số ký hiệu 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN Ngày ban hành 01/09/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Liên bộ, Ngành
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Ngày có hiệu lực 01/09/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...