• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/07/2011
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
QUYẾT ĐỊNH
Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư
ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
____________
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của    Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;
Xét đề nghị của Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
 
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.
 
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/07/2011
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Quyết định Công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Số ký hiệu 993/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 01/07/2011
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Minh Hồng
Ngày có hiệu lực 01/07/2011
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...