• Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày ban hành: 29/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 29/08/2016

KẾ HOẠCH
LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT NHÀ GIÁO
_________________

Thực hiện Quyết định số 2760/QĐ-BGDĐT ngày 11/8/2016 về việc phân công lập đề nghị xây dựng Luật nhà giáo và Luật giáo dục (sửa đổi). Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch Lập đề nghị xây dựng Luật nhà giáo, như sau:

I. Mục đích

Đảm bảo việc Lập đề nghị xây dựng Luật nhà giáo có hiệu quả và đúng thời hạn được giao.

II. Nội dung công việc:

Nội dung công việc để triển khai công tác Lập đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo được thực hiện theo 6 bước, cụ thể:

 1. Xây dựng nội dung chính sách;
 2. Đánh giá tác động của chính sách;
 3. Lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Luật;
 4. Xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật;
 5. Thẩm định đề nghị xây dựng Luật;
 6. Trình Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị xây dựng Luật.

III. Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2016 đến 31/12/2016

IV. Kinh phí: Kinh phí lập đề nghị xây dựng Luật nhà giáo lấy từ nguồn ngân sách nhà nước và  các nguồn hỗ trợ, huy động khác theo quy định của pháp luật.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Cục NGCB):

- Chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tiến hành xây dựng Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến đề nghị xây dựng Luật nhà giáo; nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng Luật  xây dựng dự thảo đề cương Luật nhà giáo; tổ chức lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Luật nhà giáo; xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật; hoàn thiện hồ sơ gửi sang Bộ Tư pháp để tổ chức thẩm định; hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét, thông qua; Sau khi có Nghị quyết thông qua của Chính phủ, phải chỉnh lý, hoàn thiện lại hồ sơ gửi sang Bộ Tư pháp trước ngày 31/12/2016;

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính trong việc lập dự toán chi tiết về kinh phí để triển khai lập đề nghị xây dựng luật theo quy định hiện hành;

- Chủ động đề xuất và tổ chức triển khai các nội dung cần thiết để chuẩn bị xây dựng luật. 

2. Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Viện KHGDVN): Chủ trì, phối hợp với Cục NGCB và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tiến hành nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thông tin tư liệu về Luật Nhà giáo và điều ước quốc tế liên quan đến Nhà giáo trong Luật giáo dục của một số nước trên thế giới; đánh giá tác động của chính sách; Phối hợp với Cục NGCB thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của các hoạt động trong Kế hoạch.

3. Vụ Kế hoạch-Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng, Cục NGCB bố trí kinh phí trong việc triển khai lập đề nghị xây dựng Luật nhà giáo.

4. Vụ Pháp chế

- Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, hướng dẫn lập đề nghị xây dựng luật thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, hồ sơ quy định; báo cáo và đề xuất lãnh đạo Bộ các giải pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng và tiến độ;

- Tổ chức làm việc với Vụ Các vấn đề chung xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) và Vụ Khoa giáo – Văn xã (Văn phòng Chính phủ) trước khi xây dựng hồ sơ; chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật nhà giáo trước khi gửi Bộ tư pháp thẩm định và trước khi trình Chính phủ thông qua.

5. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì trong quá trình triển khai lập đề nghị xây dựng luật”.

(Danh mục phân công công việc, thời gian thực hiện và nhiệm vụ cụ thể, chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Cục trưởng Cục NGCB, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Viện trưởng Viện KHGDVN  khẩn trương tập trung nguồn lực, thành lập tổ công tác trong đó có 01 lãnh đạo đơn vị phụ trách việc tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch đảm bảo việc lập đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo hoàn thành theo tiến độ được quy định tại Quyết định số 2760/QĐ-BGDĐT ngày 11/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo Thứ trưởng phụ trách và Bộ trưởng xem xét, quyết định. 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày ban hành: 29/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 29/08/2016
Kế hoạch lập đề nghị xây dựng luật nhà giáo
Số ký hiệu 607/KH-BGDĐT Ngày ban hành 29/08/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ngày có hiệu lực 29/08/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...