• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/08/2016
  • Ngày có hiệu lực: 12/08/2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố kết quả xếp loại Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2015
____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nẵm giữ 100% vốn điều lệ;
Căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước;
Căn cứ Công văn số 3068/BGDĐT-KHTC ngày 23/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2015 cho các doanh nghiệp thuộc Bộ;
Căn cứ Công văn số 10073/BTC-TCDN ngày 20/7/2016 của Bộ Tài chính về giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kết quả xếp loại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2015, cụ thể như sau:
(Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2015 kèm theo Quyết định này)
1. Xếp loại doanh nghiệp: doanh nghiệp xếp loại A
2. Xếp loại Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Điều 2. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm đăng công bố kết quả xếp loại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2015 nêu tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày  ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ban Đổi mới và Pháp triển doanh nghiệp thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -  Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/08/2016
  • Ngày có hiệu lực: 12/08/2016
Quyết định Về việc công bố kết quả xếp loại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2015
Số ký hiệu 2797/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 12/08/2016
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực 12/08/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...