• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 29/07/2016

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016
của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020


Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (viết tắt là Nghị quyết số 35/NQ-CP), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục tiêu
Triển khai cụ thể nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Ngị quyết số 35/NQ-CP nhằm hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực giáo dục góp phần hoàn thành mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết này và thúc đẩy quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam.

II. Nhiệm vụ và Giải pháp
1. Đẩy mạnh việc cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp. phân công tại các Kế hoạch đã ban hành, cụ thể:
- Kế hoạch hành động số 407/KH-BGDĐT ngày 31/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, gải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017, định hướng năm 2020.
- Kế hoạch hành đông của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020 (Ban hành kèm theo Quết định số 2163/QĐ/BGDĐT ngày 28/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
b) Bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức cho đội ngũ cá bộ, công chức, viên chức để đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp:
- Điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của  Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; Rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn cho các đối tượng cụ thể.
- Xây dựng Đề án Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức công tác tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ để đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.
2. Xây dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp sáng tạo.
a. Phối hợp với doanh nghiệp trong việc dạy học, đào tạo và nghiên cứu khoa học để có nguồn nhân lực  phù hợp  với thị trường lao động.
b. Nghiên cứ đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học một cách phù hợp, thiết thực và hiệu quả.
c. Xây dựng Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ.
d. Xây dựng chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng thông tin Bội Giáo dục và Đào tạo.
3. Nghiên cứu điều chỉnh cơ chế, chính sách để đảm bảo quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp liên quan đến giáo dục và đào tạo.
a. Rà soát, đánh giá, tham vấn các cơ quan liên quan và đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 29/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
b. Nghiên cứu đề xuất quy định đối với việc thành lập cơ sở giáo dục vốn trong nước dạy chương trình quốc tế.

III. Tổ chức Thực hiện
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và  Đào tạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Phục lục kèm theo.
2. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch -  Tài chính và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo theo quy định.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

https://moet.gov.vn/content/vanban/lists/vbdh/attachments/1987/2610_ctr_bgddt.pdf?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 29/07/2016
Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Số ký hiệu 2610/CTr-BGDĐT Ngày ban hành 29/07/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ngày có hiệu lực 29/07/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...