• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/05/2010
Căn cứ Quyết định số 230/HĐBT ngày 06/11/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cho phép thành lập Hội Thể thao Đại học Việt Nam (nay là Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam);

Căn cứ Điều lệ của Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam và chương trình hoạt động của Hội năm 2010; 

Theo đề nghị của Tổng Thư ký, Trưởng ban Chuyên môn kỹ thuật, Chánh Văn phòng Trung ương Hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ giải Bơi lội sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc năm 2010.

Điều 2. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến kết thúc giải. 

Điều 3. Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban của Hội, Chủ tịch Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp tỉnh, thành; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Ban Tổ chức, Ban Trọng tài và các thành viên tham gia giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Tổng Cục TDTT, Bộ VH, TT&DL (để
ph/h);
- Hiệp hội TTDN Việt Nam (để ph/h);
- Các trường ĐH, CĐ, THCN&DN (để th/h); 
- Hội TTĐH &CN tỉnh, thành phố (để th/h);
- Lưu: VP Hội.  
TM. HỘI THỂ THAO ĐH VÀ CN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trần Quang Quý

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/05/2010
Quyết định ban hành điều lệ giải bơi lội sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc năm 2010
Số ký hiệu 28/QĐ-HTT Ngày ban hành 26/05/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Khác
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...