• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/08/2010
CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

          Căn cứ Quyết định số: 230/HĐBT ngày 6-11-1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cho phép thành lập Hội Thể thao Đại học Chuyên nghiệp Việt Nam (nay là Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam);

          Căn cứ Điều lệ của Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam và chương trình hoạt động của Hội năm 2010;

          Theo đề nghị của ông Tổng Thư ký, ông Trưởng ban Chuyên môn kỹ thuật, ông Chánh Văn phòng Trung ương Hội,

                                                       QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ giải Bóng chuyền sinh viên toàn quốc Toyota-2010.

          Điều 2. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc giải.

          Điều 3. Các ông Tổng thư ký, Chánh Văn phòng, các Trưởng Ban của Hội, Chủ tịch các Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp tỉnh, thành phố, Hiệu trưởng các trường có vận động viên tham dự giải, các ông Trưởng ban Tổ chức, Ban Trọng tài và các thành viên tham dự giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Liên đoàn BC VN    (để p/h);            
- Các trường ĐH, CĐ,
 TCCN và Dạy nghề   (để t/h);                      
- Lưu: VP TW Hội.
 

CHỦ TỊCH
Đã ký  

THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trần Quang Quý

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/08/2010
Quyết định ban hành điều giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc Toyota-2010
Số ký hiệu 41/QĐ-HTT Ngày ban hành 19/08/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Khác
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...