• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/09/2010

 CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Quyết định 230/BT ngày 6 tháng 11 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cho phép thành lập Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam.

- Căn cứ vào chương trình hoạt động của Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam năm học 2009 – 2010.

- Theo đề nghị của ông Tổng thư ký, ông Trưởng ban chuyên môn kỹ thuật Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định Điều lệ giải Điền kinh sinh viên toàn quốc lần thứ XVIII năm 2010.

Điều 2. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc giải.

Điều 3.Các ông (bà) Tổng thư ký, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban của Hội, Chủ tịch các Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp tỉnh thành, Giám đốc, Hiệu trưởng các đơn vị có vận động viên tham dự giải, Trưởng Ban tổ chức, Ban trọng tài và các thành viên tham dự giải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- LĐĐK Việt Nam (để p/h);
- Các trường ĐH, CĐ, TCCN&DN (để t/h);

- Lưu: VP Hội.       
                           
TM. HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC & CN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH 
 (đã ký)  

THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trần Quang Quý

 
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/09/2010
Quyết định ban hành điều lệ giải điền kinh sinh viên toàn quốc lần thứ XVIII năm 2010
Số ký hiệu 46/QĐ-HTT Ngày ban hành 16/09/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Khác
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...