• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/11/2010
CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

          Căn cứ Quyết định số: 230/HĐBT ngày 6-11-1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cho phép thành lập Hội Thể thao Đại học Chuyên nghiệp Việt Nam (nay là Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam);

           Căn cứ Điều lệ của Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam và chương trình hoạt động của Hội năm 2010;

          Theo đề nghị của ông Tổng Thư ký, ông Trưởng ban Chuyên môn kỹ thuật, ông Chánh Văn phòng Trung ương Hội,

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định bản Điều lệ giải Quần vợt Người Giáo viên nhân dân toàn quốc tranh Cúp Sông Hồng Thủ đô lần thứ III - 2010

           Điều 2. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày kí cho đến khi kết thúc giải.

           Điều 3. Các ông Tổng Thư ký, Chủ tịch các Hội Thể thao đại học và CN các tỉnh, thành phố và khu vực, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo có vận động viên tham dự giải, các ông Trưởng ban tổ chức, Ban trọng tài và các thành viên tham dự giải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như điều 3 (để t/h);
- BT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Liên đoàn QV VN (để p/h );

- CT Sông Hồng Thủ đô (để t/h);

- Lưu VT Hội.

TM. HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Đã ký
  

Trần Quang Quý
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/11/2010
Quyết định điều lệ giải quần vợt người giáo viên nhân dân toàn quốc tranh cúp sông Hồng Thủ đô lần thứ III-2010
Số ký hiệu 62/QĐ-HTT Ngày ban hành 15/11/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Khác
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...