• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/11/2011

CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

          Căn cứ Quyết định số 230/HĐBT ngày 6-11-1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cho phép thành lập Hội Thể thao Đại học Chuyên nghiệp Việt Nam (nay là Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam);

           Căn cứ Điều lệ của Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam và chương trình hoạt động của Hội năm 2011;

          Theo đề nghị của ông Tổng Thư ký, ông Trưởng ban Chuyên môn kỹ thuật, ông Chánh Văn phòng Trung ương Hội,

QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định bản Điều lệ giải Quần vợt Người Giáo viên nhân dân toàn quốc lần thứ IV Cúp Sông Hàn Đà Nẵng 2011.

           Điều 2. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày kí cho đến khi kết thúc giải.

         Điều 3. Các ông (bà) Tổng Thư ký, Chủ tịch các Hội Thể thao đại học và Chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố và khu vực, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo có vận động viên tham dự giải, các ông Trưởng Ban Tổ chức, Ban trọng tài và các thành viên tham dự giải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận:
-Như điều 3 (để t/h);
- BT Phạm Vũ Luận  ( để b/c);
- Liên đoàn QV VN  (để p/h );
- Trường CĐBK Đà Nẵng (để t/h);
- Lưu VT Hội.

        TM. HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

Đã ký
  
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
      Trần Quang Quý    

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/11/2011
Quyết định điều lệ giải quần vợt người giáo viên nhân dân toàn quốc lần thứ IV-Cúp sông Hàn Đà Nẵng năm 2012
Số ký hiệu 150/QĐ-HTT Ngày ban hành 14/11/2011
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Khác
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...