• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/05/2012

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dụcNghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo lập;

Tôi Phạm Ngọc Trúc, chức vụ Phó Chánh Thanh tra;

Đơn vị : Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Melior Việt Nam.

Địa chỉ: số 97, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Với các hình thức sau:

1. Hình thức xử phạt chính:

1.1. Phạt tiền với mức phạt là 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng).

Lý do: Hoạt động mở lớp đào tạo chương trình cao đẳng và đại học, vi phạm quy định tại Điểm d, Khoản 4, Điều 8 của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 của Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

1.2. Phạt tiền với mức phạt là 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

 Lý do: Hoạt động tuyển sinh chương trình cao đẳng và đại học, vi phạm quy định tại Điểm e, Khoản 6, Điều 11 của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 của Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Tổng cộng các khoản phạt là: 67.500.000 đồng (Sáu bảy triệu năm trăm ngàn đồng).

2. Hình thức xử phạt bổ sung: Không

3. Biện pháp khắc phục:

Buộc chấm dứt hoạt động quảng cáo, tuyển sinh, đào tạo trái phép các ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị Du lịch và khách sạn trình độ cao đẳng và đại học trái phép trên lãnh thổ Việt Nam; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người học, giải quyết hậu quả (nếu có).

Điều 2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Melior Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt này. Nếu cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp tại TK: 921.90.005 - Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước Hai Bà Trưng Hà Nội trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Melior Việt Nam có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Trong thời hạn 3 ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Melior Việt Nam để chấp hành.

2. Kho bạc Nhà nước Hai Bà Trưng Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để báo cáo.

4. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa để báo cáo.

5. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga để báo cáo.

6. Các đơn vị có liên quan để phối hợp.

Quyết định này gồm 02 trang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

               

Nơi nhận:                                                    
- Nh­ư Điều 3;
- Chánh Thanh tra;
- L­ưu: VT, Phòng TTrGDCN-ĐH.

 
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Đã ký) 

Phạm Ngọc Trúc

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/05/2012
Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục với công ty TNHH FTMS, công ty Singapore, công ty Melior VN, ĐH Hoa Sen, ĐH Mở HN, CBAM
Số ký hiệu 37/QĐ-XPHC Ngày ban hành 18/05/2012
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Khác
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...