• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/09/2012

CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 230/HĐBT ngày 6 tháng 11 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc cho phép thành lập Hội thể thao đại học Việt Nam (nay là Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam);

Căn cứ Điều lệ Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam khoá V và chương trình hoạt động của Hội năm 2012;

 Theo đề nghị của Ông Tổng Thư ký Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bóng bàn sinh viên toàn quốc năm 2012.

Điều 2. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Giải.

Điều 3. Các Ông Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng, các Trưởng ban của Hội, Chủ tịch các Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp tỉnh, thành phố, Hiệu trưởng các trường có vận động viên tham dự Giải, các ông Trưởng Ban Tổ chức, Ban Trọng tài và các thành viên tham dự Giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ GDĐT(để b/c);
-TCTDTT-BộVHTTDL(để P/h);
- Liên đoàn BBVN (để P/h);
-Các trường ĐH,CĐ,TCCN- DN;
- Lưu: VP Hội.

TM. HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

Trần Quang Quý

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/09/2012
Quyết định về việc ban hành điều lệ giải bóng bàn sinh viên toàn quốc năm 2012
Số ký hiệu 66/QĐ-HTT Ngày ban hành 17/09/2012
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Khác
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...