• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/04/2014

QUYÉT ĐỊNH

về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lưọng phù hợp

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 

          Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Quyết định sô 46/2011/QĐ-TTg ngày 22/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg;

           Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg;

          Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước và Thông tư số 09/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN;

            Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN ngày 04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng đẫn một số nội dung về việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước;

            Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Khối cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy,

QUYẾT ĐỊNH :

          Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hơp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho Khối cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các lĩnh vực hoạt động trong phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (Giấy chứng nhận số 0179/2014).

           Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

           Điều 3. Khối cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty cổ phần Chứng nhận WCERT, Vụ Đánh giá hợp chuân và hợp quy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ KHCN (để báo cáo);

- Lưu: VT, HCHQ.

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

Đã ký

 

  Ngô Quý Việt

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/04/2014
Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước
Số ký hiệu 711/QĐ-TĐC Ngày ban hành 29/04/2014
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Khác
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...