• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/01/2010
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

          Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Công văn số 6838/BGDĐT – HSSV ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác giáo dục thể chất và y tế trường học năm 2009 - 2010;

          Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên;

QUYẾT ĐỊNH

           Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội thi Văn hoá - Thể thao các trường phổ thông Dân tộc nội trú toàn quốc lần thứ VI – 2010.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

          Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Công tác học sinh, sinh viên, Kế hoạch Tài chính, Giáo dục Trung học, Giáo dục Dân tộc, thủ trưởng các đơn vị liên quan, Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Dân tộc nội trú có vận động viên tham dự giải, Ban tổ chức, Ban Trọng tài và các thành viên tham gia giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;                                  

- PTT – BT Nguyễn Thiện Nhân ( để b/cáo);  

- UBND tỉnh Quảng Ngãi ( để phối
hợp); 
- Tổng cục TDTT                                                                                                                                  

- Lưu VT, Vụ CT HSSV.   
                                                                                   

                                                                                                                             

 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Đã ký
  
 
Trần Quang Quý
 

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/01/2010
Quyết định về việc ban hành điều lệ hội thi Văn hoá - Thể thao các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc lần thứ VI - 2010
Số ký hiệu 168/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 12/01/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...