• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/12/2010
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 239/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và Ban Chỉ đạo giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng học bổng “Học sinh khuyết tật vượt khó” năm học 2010-2011 cho 100 học sinh khuyết tật của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Trị giá mỗi suất học bổng là 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng), trích từ nguồn kinh phí hoạt động năm 2010 của Đề án trợ giúp người tàn tật Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa và các học sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);

- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);

- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
   
Nguyễn Vinh Hiển
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/12/2010
Quyết định tặng học bổng “Học sinh khuyết tật vượt khó” năm học 2010-2011
Số ký hiệu 6131/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 29/12/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...