• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/12/2010

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc, Cúp Milo - 2011.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, các giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố, các ông (bà) Trưởng ban Tổ chức Giải, Ban trọng tài, các thành viên tham dự Giải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Bộ VHTTDL (để p/h);  
- Các sở giáo dục và đào tạo (để t/h);                       
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
  Đã ký  
 
Trần Quang Quý
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/12/2010
Quyết định ban hành điều lệ giải bóng đá HKPĐ học sinh Tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo-2011
Số ký hiệu 6271/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 31/12/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...