• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/01/2011

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015.

Điều 2. Vụ Giáo dục Mầm non chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo Bộ trưởng về tiến độ, kết quả thực hiện Đề án của các đơn vị và địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan, các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.   

Nơi nhận:
-
Như Điều 4;
-
Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
-
PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
-
VPCP (để b/c);
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
-
Các Sở GDĐT (để thực hiện);
-
Website Bộ GDĐT;
- Lưu VT, GDMN. 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  

Đã ký 

 
Nguyễn Thị Nghĩa
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/01/2011
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015
Số ký hiệu 248/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 12/01/2011
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...