• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/01/2011
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng;

Căn cứ thư của Giám đốc Quốc gia Phái đoàn thường trú tại Việt Nam của ADB ngày 02/12/2010 về việc không phản đối tái phân bổ vốn cho một số Dự án/chương trình để cung cấp sách giáo khoa cho các tỉnh vùng lũ;

Căn cứ Văn bản số 2160/NxbGDVN ngày 23/12/2010 về việc ủy quyền cung cấp giáo khoa, sách tham khảo cho các Dự án;

Căn cứ Quyết định 723/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục sách tham khảo cho thư viện trường học năm học 2008-2009;

Căn cứ vào Công văn số 5583/BGDĐT-VP ngày 10 tháng 9 năm 2010 về bổ sung sách mới cho “Tủ sách đạo đức”;

Căn cứ vào tình hình thiệt hại thực tế do lũ lụt tàn phá tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban điều hành Dự án Phát triển Giáo dục THCS II,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các nội dung về cung cấp sách giáo khoa, sách tham khảo cho các trường THCS bị ảnh hưởng lũ lụt của 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên bao gồm các nội dung sau:

I. Phê duyệt danh sách các trường THCS và số lượng sách cung cấp cho các trường THCS  (theo danh sách đính kèm).

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/01/2011
Quyết định về việc phê duyệt các nội dung về cung cấp sách giáo khoa, sách tham khảo cho các trường THCS bị ảnh hưởng lũ lụt của 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên
Số ký hiệu 229/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 11/01/2011
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...