• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/02/2011
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16/06/2010 của bộ Giáo dục và Đào tạo Quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thực hiện, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, các đơn vị liên quan, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu VT, TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký
 
Nguyễn Vinh Hiển

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/02/2011
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
Số ký hiệu 611/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 14/02/2011
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...