• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/03/2011
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Bản ghi nhớ ngày 12 tháng 11 năm 2009 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và tổ chức Plan về việc thực hiện dự án “Bảo vệ trẻ em - Tăng cường phương pháp kỷ luật tích cực”;

Căn cứ  Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và tổ chức Plan tại Việt Nam ký ngày 01 tháng 10 năm 2010 về việc thực hiện dự án “Bảo vệ trẻ em - Tăng cường phương pháp kỷ luật tích cực” trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và Vụ trưởng vụ Công tác học sinh sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp”.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Cục trưởng cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ trưởng vụ Công tác học sinh sinh viên, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục NG&CBQLCSGD.KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 (Đã ký)
 
Nguyễn Vinh Hiển
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/03/2011
Quyết định về việc ban hành thể lệ cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp”
Số ký hiệu 1084/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 18/03/2011
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...