• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/04/2012
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra và Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đại học,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đình chỉ tuyển sinh năm 2012 đối với ngành Khai thác vận tải của Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà;
 
Lý do: Ba năm liền, Trường không tuyển sinh được ngành này.

Điều 2.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất Thiết bị trường học và Đồ chơi trẻ em, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT. Bùi Văn Ga;
- UBND Tp.Hà Nội (để ph/hợp);
- Lưu: VT, TTr.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/04/2012
Quyết định về việc đình chỉ tuyển sinh năm 2012 với ngành Khai thác vận tải của trường CĐ Bách nghệ Tây Hà
Số ký hiệu 1601/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 27/04/2012
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...