• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/03/2014
  • Ngày có hiệu lực: 07/03/2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Điều lệ Hội thi Văn hóa – Thể thao các trường phổ thông Dân tộc nội trú toàn quốc lần thứ VII – 2014

                                                   BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ và cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội thi Văn hóa – Thể thao các trường phổ thông Dân tộc nội trú toàn quốc lần thứ VII – 2014.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Công tác học sinh, sinh viên, Kế hoạch - Tài chính, Giáo dục Trung học, Giáo dục Dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường phổ thông Dân tộc nội trú có học sinh tham dự Hội thi, các thành viên tham gia Hội thi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại file đính kèm

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/03/2014
  • Ngày có hiệu lực: 07/03/2014
Quyết định ban hành Điều lệ Hội thi Văn hóa - Thể thao các trường phổ thông Dân tộc nội trú toàn quốc lần thứ VII-2014
Số ký hiệu 795/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 07/03/2014
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý
Ngày có hiệu lực 07/03/2014
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...