• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/11/2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tính

đến ngày 30 tháng 9 năm 2014 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Giáo dục và Đào tạo được ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008

đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2014

–––––––––––––––––––––––––

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

           Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

          Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

           Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2014, bao gồm:

          1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2014 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2014.

          2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần tính đến ngày 30/9/2014 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2014.

         3. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực tính đến ngày 30/9/2014 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2014.

           Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Vụ Pháp chế  phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2014 trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

           Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;

- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
 
THỨ TRƯỞNG


Đã ký  Phạm Mạnh Hùng

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

https://moet.gov.vn/content/vanban/lists/vbdh/attachments/1764/tt469_5293qd.rar?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/11/2014
Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tính đến ngày 30/9/2014 thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ GD&ĐT
Số ký hiệu 5293/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 10/11/2014
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...