• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/11/2014

QUYẾT ĐỊNH

Quy định về việc quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

của Bộ Giáo dục và Đào tạo

_____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

       Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

       Căn cứ Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

       Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       Căn cứ Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (sau đây gọi là Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg);

        Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

       Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

       1. Quyết định này quy định về việc quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (sau đây gọi chung là hộ chiếu) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       2. Quyết định này áp dụng đối với:

           a) Lãnh đạo Bộ;

          b) Cán bộ, công chức của đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục gồm: các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là các đơn vị thuộc Bộ);

         c) Cán bộ, công chức của cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, học viện, báo, tạp chí, trung tâm trực thuộc Bộ (sau đây gọi là các đơn vị trực thuộc Bộ);

        d) Cán bộ, công chức làm việc tại dự án, đề án, chương trình trực thuộc Bộ (sau đây gọi là các dự án trực thuộc Bộ);

         đ) Quyết định này không áp dụng đối với cán bộ, công chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cử hoặc biệt phái đi công tác theo nhiệm kỳ tại các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Việc quản lý hộ chiếu của những người này thực hiện theo Quyết định số 1318/QĐ-BNG ngày 27/5/2013 của Bộ Ngoại giao về việc quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/11/2014
Quyết định quy định về việc quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 5408/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 17/11/2014
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...