• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/03/2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành

 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

_____________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

          Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);

- Website Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, GDTX, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 Nguyễn Vinh Hiển

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/03/2015
Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 645/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 04/03/2015
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...