• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/03/2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,

 tổ chức và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

thuộc Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

         Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26  tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

        Căn cứ Quyết định số 3535/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

       Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         Điều 2. Vị trí và chức năng

        1. Tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Pháp chế trong việc kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật.

        2. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính chịu sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Bộ trưởng và sự chỉ đạo trực tiếp của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tư pháp.

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/03/2015
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 773/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 17/03/2015
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...