Bộ GDĐT ban hành Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.