Bộ GDĐT ban hành Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.