Bộ GDĐT ban hành Thông tư về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị liên quan theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.