Bộ GDĐT ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị, cá nhân quan tâm theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.