Bộ GDĐT ban hành Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.

Cổng TTĐT kính gửi tới các tổ chức, đơn vị, cá nhân để theo dõi.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.